شخصی به امام صادق(ع) عرض کرد:
مومن را برایم توصیف بفرمایید(صفاتش را بیان کنید).


حضرت فرمودند:

مومن دارای صفات زیر است:


1-در مسائل دینی

1- در دینداری هم خودش قوی است و هم باعث تقویت دین است.

2- در عین ملازمت و نرمی، دارای تدبیر و درایت است.

3- در داشتن یقین به آرامش رسیده است.

4- در فهم معارف دین حریص است.

5- در راه راست با نشاط حرکت می کند.

6- در راه استقامت به نیکی قدم برمی دارد.

7- در حلم و بردباری عالمانه عمل می کند.

2- در برخورد با مردم

8- در مدارا کردن با مردم، شکور است و از همه تشکر می کند.

9-  در راه حق با سخاوت و بخشش است.

10- اگر ثروتمند باشد، میانه رو است (و اسراف نمی کند).

11- اگر فقیر باشد، با تجمّل و آراسته در بین مردم ظاهر می شود (به طوری که همه گمان می کنند ثروتمند است).

12- اگر قدرت در دستش باشد، عفو می کند.

13- اگر دیگران را نصیحت کند، از باب بندگی خداست (و از باب تکبّر و فخر فروشی نیست).

3-در تقوا و ورع

14- اگر به چیزی میل داشته باشد، ورع و تقوا را در آن رعایت می کند.

15- در جهاد (با جان و مال) حریص است.

16- در عین مشغلۀکاری، نمازش را اوّل وقت و با توجّه می خواند.

17- در شدّت و سختی صبور است(و باعث صبوری دیگران نیز می باشد).

18- در فتنه ها بردبار و آرام است.

19- در مشکلات و سختی ها صبور است.

20- در زمان آسایش و نعمت، شکور است( و کفران نعمت نمی کند).

4- در اتحاد و دوستی

21- هرگز غیبت کسی را نمی کند.

22- به کسی تکبر نمی ورزد.

23- به کسی ستم و ظلم نمی کند.

24- اگر کسی به او ستم کند ، صبر می کند.

25- قطع رحم نمی کند.

5- در صفات روحی

26- ضعیف نیست (در کارها از خود ضعف و سستی نشان نمی دهد).

27- بد اخلاق نیست (با کسی بد اخلاقی نمی کند).

28- خشن نیست ( در کارهایش خشونت به خرج نمی دهد).

29- چشمش تحت ارادۀ اوست (هر چه را بخواهد، نگاه می کند).

30- شکمش او را رسوا نمیکند ( شکم پرست نیست).

31- شهوت جنسی اش بر او غلبه نمی کند (تا مرتکب فعل حرام شود).

6- در مسائل اجتماعی

32- نسبت به (آنچه مردم دارند) حسادت نمی کند.

33- در زندگی سخت گیری نمی کند، اهل اسراف و تبذیر هم نیست.

34- به یاری مظلوم می شتابد.

35- نسبت به مساکین و مستمندان دلسوز و مهربان است.

36- به خودش سختی می رساند تا دیگران در آسایش و راحتی باشند.

37- به داشتن عزّت در دنیا رغبت نشان نمی دهد.

38- و از تهدیدهای مردم نمی هراسد.

39- مردم به دنبال هدف خود می روند، ولی او هدف (مقدسی) دارد که فکرش را مشغول نموده.

40- در حلم و بردباری او نقصی نمی بینی.

41- در رای و نظر او سستی و سهل انگاری دیده نمی شود.

42- در دینش، زیان و خسارت وجود ندارد.

43- اگر کسی با او مشورت کند (در مسائلی که اطلاع دارد) او را راهنمایی می کند.

44- اگر کسی به او کمک کند، به کمکش می رود (و محبت او را جبران می کند و هرگز محبتش را فراموش نمی کند).

45- از کار باطل و بیهوده و فحش و ناسزا و جهل و نادانی می ترسد.

این است صفات انسان مومن.