آقای روحانی آمریکا برای ما بچه های حزب الله دشمن بزرگ است و خواهد بود چه با مذاکره چه بی مذاکره


مرگ بر آمریکا