هیچگاه ناامید نشو ...
اگر همه درها هم به رویت بسته شوند
سرانجام
او کوره راهی مخفی را
که از چشم همه پنهان مانده ،
به رویت باز میکند!
حتی اگر هم اکنون ، قادر به دیدنش نباشیبرچسب ها : کوره راه ,  امید به خدا ,  ناامیدی ,  راه پنهانی , 

دسته بندی :